🤩 Ešte stále pre vás držíme pri väčšine produktov akčné znížené ceny, tak neváhaj a nakupuj

Obchodné podmienky a GDPR

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodná spoločnosť

SKINNY.cz  s.r.o.
so sídlom v Prahe, Branická 213/53, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00
identifikačné číslo: CZ 077 26 392

zapísaná v obchodnom  registri na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou  C 306382 (ďalej len „predávajúci“) na predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.skinny.sk

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti SKINNY.cz s.r.o., so sídlom v Prahe, Branická 213/53, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00, identifikačné číslo: CZ 077 26 392, zapísanej v registrovom súde v Prahe pod spisovou značkou, C 306382 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.skinny.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok možno dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

  1. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o informácie nevyhnutné na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 1 kalendárny rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

  1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu pokiaľ ide o tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spolu len ako „objednávka“).

3.5. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po prevzatí objednávky toto prevzatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

  1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 1112911129/5500;

použitím zabezpečenej platobnej brány.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu na základe individuálnej dohody. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok pokiaľ ide o povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci, čo sa týka platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

  1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@skinny.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do chvíle prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva pokiaľ ide o taký darček účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

  1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

  1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán pokiaľ ide o práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

  1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@skinny.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.  Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

9.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je  prístupná.

9.4.  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie SKINNY.cz s.r.o.,  Branická 213/53, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00, adresa elektronickej pošty: info@skinny.sk, telefón +420 774 258 991 


 

PRAVIDLÁ NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

 

INFORMÁCIE O SKINNY.CZ

Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi prijala spoločnosť SKINNY.CZ s.r.o. so sídlom v Prahe, Branická 213/53, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00, identifikačné číslo: CZ 07726392 (ďalej len „SKINNY.CZ“). Tieto pravidlá upravujú zásady spracovania osobných údajov (i) osôb, ktoré so SKINNY.CZ uzatvoria kúpnu zmluvu v súvislosti s predajom výživových doplnkov (ďalej len „kupujúci“), (ii) osôb, ktorým bol založený klientsky účet alebo skúšobný klientsky účet (ďalej len „klientsky účet“), no dosiaľ neurobili objednávku výživových doplnkov (ďalej len „potenciálni kupujúci“), (iii) používateľov webových stránok www.skinny.sk (ďalej len „webové stránky“ a „používatelia“). SKINNY.CZ pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a určuje tak, na aký účel a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.


AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
Údaje poskytnuté kupujúcimi, potenciálnymi kupujúcimi a používateľmi. SKINNY.CZ spracováva osobné údaje kupujúcich a potenciálnych kupujúcich, ktoré poskytujete najmä obchodným zástupcom SKINNY.CZ, prípadne prostredníctvom formulára na webových stránkach. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta dodania, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu na účely objednávky výživových doplnkov. V prípade používateľov, ktorí sa na webových stránkach zaregistrujú na odber obchodných oznámení, SKINNY.CZ spracováva e-mailovú adresu. Identifikačné údaje na prístup do klientskeho účtu. SKINNY.CZ spracováva vaše osobné údaje tiež na prístup do vášho klientskeho účtu a na jeho správu. Týmito údajmi sú najmä vaša e-mailová adresa a heslo. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pokiaľ ste v rámci nastavení cookies na webových stránkach alebo vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava SKINNY.CZ s cieľom vylepšovania ponuky produktov a služieb údaje o vašej návšteve webových stránok, vašich preferenciách a ďalšej aktivite na webových stránkach.


NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
Na vybavenie objednávky výživových doplnkov, t. j. na splnenie zmluvy medzi SKINNY.CZ a kupujúcim, využíva SKINNY.CZ vaše identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, adresu bydliska alebo dodania, kontaktné údaje a číslo bankového účtu. Pokiaľ nie sú tieto údaje poskytnuté, nemôže SKINNY.CZ vybaviť vašu objednávku. Na prístup do klientskeho účtu a jeho vedenie a správu využíva SKINNY.CZ vašu e-mailovú adresu, heslo a v nevyhnutnom rozsahu aj vaše identifikačné údaje. Údaje slúžia predovšetkým na vašu jednoznačnú identifikáciu. Bez týchto údajov nemôže SKINNY.CZ viesť váš klientsky účet a umožniť vám jeho využívanie. Na ponuku našich produktov a na propagáciu SKINNY.CZ formou obchodných oznámení využíva SKINNY.CZ predovšetkým vašu e-mailovú adresu, príležitostne aj vaše telefónne číslo.
Spracovanie prebieha v tomto prípade iba po udelení vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas môžete udeliť v rámci objednávky výživových doplnkov alebo priamo vo vašom klientskom účte. Súhlas udeľujete tiež zadaním vašej e-mailovej adresy do formulára na registráciu na odber obchodných oznámení na webových stránkach; v takom prípade vám SKINNY.CZ obchodné oznámenia zasiela iba e-mailom. Na personalizáciu a zlepšenie kvality a obsahu webových stránok, na analýzu ich návštevnosti a na lepšie cielenie reklamy a propagáciu SKINNY.CZ spracováva SKINNY.CZ pri využití cookies údaje o vašej návšteve webových stránok, o prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je vo väčšine prípadov možné iba po udelení vášho súhlasu. Na základe zozbieraných dát získava SKINNY.CZ štatistiky, analýzy a reporty o správaní používateľov webových stránok. Na ich základe potom možno lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma. Viac informácií o všetkých cookies, ktoré SKINNY.CZ používa, nájdete tu. Na zaistenie používateľskej podpory využíva SKINNY.CZ údaje o vašom mene a e-mailovej adrese, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Údaje slúžia iba na vašu identifikáciu a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu na účely vybavenia vašej požiadavky.


ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
Obchodné oznámenia – odoberanie obchodných oznámení SKINNY.CZ môžete kedykoľvek zrušiť, a to:
kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia, alebo zmenou vašich preferencií na zasielanie obchodných oznámení v rámci vášho klientskeho účtu.

Cookies – pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie kliknutím na odkaz „Nastavenie cookies“ v päte webových stránok alebo zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete SKINNY.CZ ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete tu.


KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané SKINNY.CZ a jej obchodnými zástupcami a pracovníkmi. Všetky osoby v SKINNY.CZ majúce prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so SKINNY.CZ. SKINNY.CZ ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom sa rozumie každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre SKINNY.CZ na účely a spôsobom, ktoré SKINNY.CZ stanovuje. Tieto účely nemôže sprostredkovateľ akokoľvek rozširovať. Pokiaľ si spracovanie vyžaduje váš súhlas, potom SKINNY.CZ odovzdáva vaše údaje sprostredkovateľom výhradne po jeho udelení. Sprostredkovateľom SKINNY.CZ odovzdáva iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zaistenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktorých SKINNY.CZ využíva, patria:
Prepravné spoločnosti (dodanie objednaných výživových doplnkov);
Google LLC (nástroje na online marketing);
YANDEX, LLC (nástroje na online marketing);
Zoznam.cz, a.s. (nástroje na online marketing);
Facebook Inc. (nástroje na online marketing);
YouTube, LLC (nástroje na online videomarketing);
Účtovník a audítor (vedenie účtovníctva a jeho kontrola);
Programátor (správa a rozvoj informačného systému);
Ecomail s.r.o. (odosielanie SMS a e-mailov).


AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
SKINNY.CZ spracováva osobné údaje s cieľom plnenia zmluvy po celý čas trvania kúpnej zmluvy a v priebehu piatich rokov po ukončení kúpnej zmluvy pre prípad uplatnenia akéhokoľvek nároku, ktorý s kúpnou zmluvou súvisí. Zo zákona SKINNY.CZ následne uchováva niektoré údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch. Údaje spracovávané pre vedenie klientskeho účtu SKINNY.CZ uchováva do chvíle, keď dôjde k
jeho zrušeniu.
Obchodné oznámenia sú zasielané kupujúcim, potenciálnym kupujúcim či používateľom do chvíle zrušenia ich odberu alebo odvolania vášho súhlasu. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané počas 5 rokov od udelenia súhlasu. Potom vás SKINNY.CZ vyzve na potvrdenie, že máte naďalej záujem o zasielanie obchodných oznámení.
Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva SKINNY.CZ po celý čas trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. v čase, keď ukladanie cookies povolíte v rámci nastavenia cookies na webových stránkach alebo vo svojom prehliadači. Spracovanie môže trvať aj po odvolaní súhlasu, a to najdlhšie do dňa exspirácie príslušného druhu cookies. Lehoty vzťahujúce sa na jednotlivé druhy nájdete tu. Údaje získané pri využití telefonickej linky alebo chatovacieho okna SKINNY.CZ spracováva maximálne do chvíle vybavenia vašej požiadavky. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva SKINNY.CZ iba v prípade, že je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo zmluvných dohôd, ktorými je SKINNY.CZ viazaná.


AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na SKINNY.CZ a požadovať: Informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré SKINNY.CZ spracováva, čo sa týka účelu a povahy spracovania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo SKINNY.CZ. Prístup k údajom, ktoré ste poskytli SKINNY.CZ, či už v priebehu objednávky oblečenia a doplnkov, založenia klientskeho účtu, alebo registrácie na webových stránkach. V prípade uplatnenia tohto práva vám SKINNY.CZ potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže SKINNY.CZ správne vybaviť vašu objednávku a riadne viesť váš klientsky účet či registráciu.
Vysvetlenie a odstránenie chybného stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie či likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že SKINNY.CZ spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už SKINNY.CZ nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok SKINNY.CZ vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od SKINNY.CZ k inému subjektu, keď SKINNY.CZ odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému prevádzkovateľovi podľa vášho priania. Okrem vyššie uvedených oprávnení máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností SKINNY.CZ so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.


BEZPEČNOSŤ
SKINNY.CZ dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha úplne v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). SKINNY.CZ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený digitálne šifrovaným kódom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany SKINNY.CZ pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.


KONTAKT
S akýmikoľvek pripomienkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na SKINNY.CZ e-mailom na adresu info@skinny.sk alebo na telefónnom čísle +420 774 258 991.

 

V Praze dne 16. 1. 2021